Štátna pomoc a financie pre firmy počas pandémie

Vláda SR priebežne pripravuje pomoc podnikom a SZČO postihnutými dôsledkami pandémie. Opatrenia sa prijímajú a menia doslova každým dňom, a preto budeme tento článok pravidelne aktualizovať podľa prijímaných zmien.

Posledná aktualizácia je ku dňu 27.07.2020.

V článku sa dozviete aktuálne informácie ohľadom finančnej pomoci zo strany vlády. Povieme Vám aké ďalšie opatrenia sú v procese prípravy a možné finančné riešenia v prípade záchrany alebo podpory firmy.

V článku sa venujeme najmä finančnej pomoci pre firmy a záchrane fungovania podnikov. Ohľadom súvislosti daňových, účtovných a pracovných opatrení poskytneme odkazy, kde je možné nájsť tieto informácie.

Obsah článku

 1. Opatrenie vo forme finančnej dotácie na udržanie pracovných miest
 2. Opatrenie v oblasti finančnej pomoci (úvery a úroky)
 3. Ostatné opatrenia v oblasti daní, ciel, účtovníctva a pracovného práva
 4. Bezúčelové a bezúročné úvery
 5. Program bankových záruk “antikorona” pre MSP
 6. Možnosť započítania doteraz neuplatnenej straty
 7. Iné možnoti financovania v dôsledku pandémie COVID-19
 8. Komerčné možnosti financovania
 9. Využitie eurofondov
 10. Dotácie na úhradu nájomného

Pripravované opatrenia

 1. Pomoc pre hotely a firmy z oblasti cestovného ruchu.
 2. Pomoc vo forme grantov a ďalšej podpory z Eú.
 3. Subvencie štátnych záruk na bankové pôžičky.
 4. Subvencovanie úrokových sadzieb.

Opatrenia doteraz schválené vládou v rámci pandémie COVID-19 sú pomenované „LEX KORONA“.

Kde žiadať finančnú podporu od štátu v čase pandémie COVID-19?

Finančnú podporu je možné žiadať na príslušnom pracovnom úrade práce.

Finančné príspevky je možné žiadať pre priamo zasiahnuté prevádzky od 6.4.2020 a pre podniky s poklesom tržieb od 13.4.2020.

Finančné dotácie začnú byť vyplácané od 15.4.2020.

1.     Opatrenie vo forme finančnej dotácie

Pre koho je určená finančná dotácia v čase COVID-19?

Vláda definovala 2 typy prijímateľov finančnej pomoci.

 • Finančná dotácia pre firmy priamo ovplyvnené nariadením zatvorenia prevádzok
 • Podpora firiem vo forme finančnej dotácie s poklesom tržieb z dôvodu pandémie COVID-19


A. Firmy ovplyvnené priamo nariadením zatvorenia prevádzok

Zamestnávatelia, ktorí v čase núdze (pandémie, od 13.3.2020) boli nútení zatvoriť prevádzky.

Zamestnávateľ dostane finančný príspevok 80% priemernej mzdy zamestnanca na každú zamestnanú osobu, maximálne do 1 100€ mesačne počas trvania pandémie.

Podmienky:

 • Žiadateľ musí byť zamestnávateľ (zahŕňa aj SZČO).
 • Zamestnávateľ musí v období pandémie vyplácať mzdu zamestnancom vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca.
 • Uznaná podpora je pre zamestnancov, ktorí mali uzatvorení zamestnanecký pomer najneskôr do 1.3.2020.
 • Zamestnávateľ dostane maximálny celkový príspevok 800 000 €.
 • Zamestnávateľ nesmie ukončiť pracovný pomer so zamestnancom na ktorého poberá finančný príspevok po dobu 2 mesiacov od mesiaca vyplatenia príspevku.

Obdobie:

Od 13.03.2020 (odo dňa zatvorenia prevádzok) až do konca kalendárneho mesiaca v ktorom bude rozhodnutie o zatvorení prevádzok zrušené.

Užitočný odkaz: pomahameludom.sk
Informačná linka: +421 222 115 656 v pracovné dni od 6:00 do 22:00.


B. Firmy a SZČO ktorým poklesli tržby počas pandémie COVID-19

Podmienka je pokles tržieb o viac ako 20%. V období mesiaca marca už aj 10%.

Pokles tržieb je porovnávaný 3 spôsobmi.

 1. Porovnanie s  mesačnou tržbou daného mesiaca z roku 2019 a roku 2020.
 2. Porovnanie daného mesiaca s priemernou mesačnou tržbou v roku 2019.
 3. Pre spoločnosti a SZČO, ktoré začali podnikanie v roku 2019 neskôr a nemajú konkrétny mesiac na porovnanie, tieto spoločnosti môžu porovnať predošlý mesiac roku 2020.

Poznámka: Po ukončení obdobia pandémie, bude finančná správa posudzovať oprávnenosť poskytnutých príspevkov. Pokiaľ boli príspevky neoprávnene žiadané a poskytnuté, bude sa čerpanie posudzovať ako trestný čin subvenčného podvodu alebo podvodu.

Tabuľka pre nárok príspevku na zamestnanca podľa poklesu tržieb.

Financovanie covid

Mesačná suma na žiadateľa nemôže presiahnuť 200 000€.

2. Opatrenia v oblasti finančnej pomoci

Tieto opatrenia sú zamerané najmä pre firmy malej a strednej veľkosti (MSP). (MSP definícia – Do 250 zamestnancov, ročný obrat do 50 mil. EUR alebo celková ročná súvaha nepresahujúca 43 mil. EUR).

Typ pomoci

 1. Štátne záruky za úver
 2. Úhrada úrokov z úveru

Žiadateľ môže aplikovať obidva typy pomoci súčasne.
Ošetrené v zákone č.67/2020 Z.z., 75/2020 Z.z.

Na koho sa obrátiť pre pomoc v oblasti úverov a úrokov?

Poskytovateľom bude ministerstvo financií MF SR cez svoje inštitúcie. P

 • Exportno- importná banka SR (Exim banka)
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB)
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • BKS banka, a.s.

Podmienky pomoci štátnej záruky na úver

Podniky budú musieť spĺňať nasledovné atribúty:

 • Žiadne nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení.
 • Nesmú byť v konkurznom konaní alebo zákonnej reštrukturalizácii.
 • Podnik nesmie byť personálnou agentúrou.
 • Udržanie zamestnanosti v období pandémie.
 • Neexistencia záväzkov na sociálnom zabezpečení.

Štátne garancie za úvery

 • Štát bude ručiť za úver do výšky 90% za menšie úvery (SIH) a do výšky 80% za väčšie úvery (EXIM banka).
 • Záruky budú poskytnuté najneskôr do konca roka 2020.
 • Maximálna dĺžka trvania záruky je na 6 rokov.
 • Investičné a prevádzkové účely.
 • Snaha o minimálne úrokové sadzby a špeciálne zvýhodnené úvery.
 • Pokiaľ podnik udrží zamestnanosť poplatky za vybavenie úveru mu budú odpustené.

Situáciu ohľadom vývoja podmienok záruk na úvery stále sledujeme a článok aktualizujeme.

Odklad splátok úveru

Odklad splácania úveru, istiny a ich úrokov, spolu s odložením úveru s jednorázovým splatením.

Ošetrené opatreniami v zákone č.67/2020 Z.z., 75/2020 Z.z.

Odklad cez banku maximálne na 9 mesiacov.

Čo sa týka odkladu iného dlhu, vzťah veriteľ – dlžník, v tomto prípade je možný odklad o 3 mesiace pokiaľ dlžník informuje veriteľa do 30 dní. (Veriteľ nesmie požadovať za odklad žiadne poplatky alebo inú zábezpeku, maximálne zaplatenie úrokov za obdobie odkladu.)

Financovanie covid

Odklad splátok pre fyzické osoby

Táto časť sa týka úverov na bývanie (hypoték) a spotrebných úverov.

Podmienky

Odklad splátok musí požiadať dlžník svojho veriteľa (banku). Maximálny možný odklad je 9 mesiacov.

Takýto odklad splátok nebude zaznačený v úverovom registri. Tejto časti sme sa venovali špeciálne v našom predošlom článku TU.

3. Ostatné opatrenia v oblasti daní, účtovníctva a ciel

Ako sme spomínali na začiatku tieto opatrenia je možné nájsť na nižšie uvedených odkazoch. V tomto článku sa venujeme výhradne finančným opatreniam.

Opatrenia v oblasti vplyvu na účtovnú závierku.

Opatrenia ohľadom daní a odvodov.

Opatrenia ohľadom DPH a ciel.

Opatrenia v oblasti pracovného práva.

Opatrenia ohľadom odkladov a predĺženia zákonných termínov.

Odklad platby odvodov za zamestnávateľa v prípade poklesu tržieb o viac ako 40%.

Odklad preddavkov na dane z príjmu pri poklese tržieb viac ako 40%.

4. Bezúročné a bezúčelové úvery

Zatiaľ boli prijaté vnútorné opatrenia finančných inštitúcií, ktoré poskytujú bezúčelové a bezúročné úvery, ale len do výšky 10 000€.

Samotné opatrenia kryté zo štátnych garancií prijalo formou zmluvy so Slovak Investment Holding (SIH) 7 bánk. Proces žiadostí sa stále pripravuje.

5. Program bankových záruk “antikorona” pre MSP

Štátny slovenský investičný holding (SIH) pripravil 300 miliónov EUR (s možným neskorším navýšením) na pomoc malým a stredným podnikom počas pandémie COVID spolu s ministerstvom financií SR. Schéma bankových záruk, preklenovacích úverov a úrokových dotácií.

Preklenovací úver počas obdobia pandémie, keďže je sťažený prístup ku kapitálu.

Ide o záruky pre banky, ktoré budú poskytovať zvýhodnené preklenovacie úvery pre MSP a SZČO.

Poskytované cez finančných sprostredkovateľov.

Možnosti využitia

 • Antikorona záruka je poskytnutá na 4 ročné preklenovacie úvery vrátane ročného (12 mesačného) odkladu splátok do výšky 2 miliónov EUR na jeden úver zo strany SIH a od 2 miliónov do 20 miliónov zo strany EXIM banky.
 • Úroková sadzba bude od výšky 1,9% do 3,9%, tieto úroky bude znášať SIH (90% malé) a EXIM banka (80% veľké). MSP alebo SZČO môže získať tento úver nízkoúročne pokiaľ zachová zamestnanosť.

Žiadatelia (podmienky)

 • Firma spadá do kategórie MSP (malé a stredné podniky).
  (Do 250 zamestnancov, ročný obrat do 50 mil. EUR alebo celková ročná súvaha nepresahujúca 43 mil. EUR).
 • Spoločnosť je zriadená a podniká na území SR.
 • Nespĺňa definíciu podniku v ťažkostiach.
 • Nenachádza sa v najvyššej ratingovej kategórii ohľadom kreditného rizika.
 • Nepôsobí v oblasti rybolovu, akvakultúry alebo prvovýroby v poľnohospodárstve.

Použitie (podmienky)

Táto pomoc je určená na nižšie uvedené účely

 • Obstaranie hmotného alebo nehmotného majetku na účely udržania alebo zvýšenia počtu pracovných miest.
 • Prevádzkový kapitál súvisiaci s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest a so založením, alebo rozšírením podnikateľskej činnosti MSP.
 • Prevádzkový kapitál na podporu MSP s obmedzeným prístupom ku kapitálu v dôsledku udalostí mimo kontroly podniku.

Kto bude poskytovateľ

Komerčné banky budú poskytovať zvýhodnené úvery v spolupráci s antikorona aktivitou. Na poskytovanie antikorona úverov sa pripravuje 9 komerčných bánk.
Zatiaľ s istotou vieme, že ich budú poskytovať:

 • Slovenská sporiteľňa
 • VÚB banka
 • BKS banka

Výhodou je kombinácia viacerých pomocí, napríklad využitie bankových záruk ako aj antikorona úverov.

Pokiaľ potrebujete poradiť alebo viac informácií ohľadom antikorona úverov, pozrite si prosím našu podstránku TU – štátna pomoc COVID alebo nás kontaktujte TU.

6. Započítanie doteraz neuplatnenej straty

Podnikatelia si budú môcť započítať doteraz neuplatnené straty od roku 2014 a vrátane tohto roku.

Podmienky:

 • Existencia doteraz neuplatnených strát do roku 2014 a vrátane.
 • Podanie daňového priznania za rok 2019 s koncom finančného roka od 01.01.2020 do 31.12.2020.

7. Iné možnosti financovania v dôsledku COVID-19

V oblasti podpory podnikov, je pripravený špeciálny prevádzkový úver na podporu prevádzkového kapitálu firiem.

Poskytovateľ

 • Slovenská rozvojová a záručná banka (SZRB)
 • EXIM banka

Poskytované výšky úverov

 • SZRB od 10 000€ do 350 000€
 • EXIM banka od 100 000€ do 500 000€

Podmienky (Bližší popis)

 • Prvý rok prevádzkového úveru bude bez splácania splátok a bez úrokov.
 • Splatnosť úverov až na 3 roky s možnosťou predĺženia splatnosti.
 • Ročný odklad úveru. (Začne sa splácať až o rok).
 • Spoločnosť nesmie mať nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení.
 • Spoločnosť musí spadať do kategórie MSP (malé a stredné podniky, definícia vyššie v tomto článku)
 • Poskytovaná výška úveru do 50% obratu roku 2019, maximálne do výšky 350 tis. EUR.
 • MSP musí vykonávať činnosť aspoň jedno účtovné obdobie.
 • Udržanie zamestnanosti počas ročného odkladu úveru.

Pre vybavenie nás kontaktujte TU.

8. Komerčné možnosti financovania

Pokiaľ majú spoločnosti niekoľko úverov. Prípadne disponujú tovarom, ktorý nemôžu v čase pandémie predať, je možné použiť nasledovné alternatívy.

 1. V prípade prevádzkových, kontokorentných úverov a vlastníctva nehnuteľností: Možnosť refinancovania na dlhšie obdobie. Možnosť získania výnimky na 20 rokov bez poplatku za predčasné splatenie vyšších finančných obnosov.
 2. V prípade dlhodobých pohľadávok: Riešenie poistenia pohľadávok alebo faktoringu do 80%.

9. Využitie eurofondov

Vyčlenených 1,2 mld. EUR v podobe eurofondov zo strany Slovenskej republiky. Jedná sa o nevyčerané eurofondy z minulých období. Tieto eurofondy sú rozdelené do 5 oblastí podľa spôsobu využitia a to následovne.

 1. Zdravotníctvo vo výške 249 mil. EUR.
 2. Zamestnanosť vo výške 506 mil. EUR. Udržanie zamestnanosti a miezd. Pomoc pre firmy v oblasti zamestnanosti bez ohľadu na veľkosť.
 3. Pomoc pre MSP (Malé a stredné podniky). Režijné náklady, riešenie zásob, nájomné služby a podobne.
 4. Podpora integrovaného systému vo výške 51 mil. EUR.
 5. Iné opatrenia vo výške 114 mil. EUR. Napríklad financovanie vzdelávacích procesov a podobne.

Aktuálne spustené eurofondy nájdete TU.

10. Dotácie na úhradu nájomného

Schválená dotácia na úhradu nájomného pre podniky postihnuté pandémiou.

Poskytovateľ

Nájomca bude žiadať o dotáciu prostredníctvom prenajímateľa. Prenajímateľ podá žiadosť o dotáciu v mene nájomcu a na vlastný účet.

Poskytovaná výška

Maximálna výška do 50% ceny nájomného počas trvania pandémie.

Celkovo bolo vyčlenené na podporu nájmov približne 200 miliónov EUR. Predpokladá sa, že táto suma bude minutá do 1-2 týždňov odo dňa žiadania.
Z tohto dôvodu odporúčame neodkladať podanie žiadosti o úhradu nájmu a konať bezodkladne.

Detailné informácie a návod podania žiadosti o úhradu nájomného nájdete TU.

Podmienky

 • Dotácia na nájomné vyplývajúce z nájomného vzťahu, na základe ktorého vzniklo právo užívania predmetu nájmu najneskôr od 1.2. 2020.
 • Predmetom nájmu je priestor v ktorom nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom. (Vrátane súvisiacich obslužných priestorov, skladových priestorov, prípadne trhového miesta)
 • Daný priestor musel byť uzavretý v dôsledku opatrení COVID-19 ako zabránenie šíreniu nákazlivej choroby.
 • Voči nájomcovi nesmie byť vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii.
 • Nájomca nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímania dotácie, subvencie alebo inú pomoc z fondov Európskej únie.
 • Pokiaľ žiadosť presiahne 100 000 EUR bude potrebné uviesť konečného užívateľa výhod.
 • Pozor nájomcovia nedostanú dotáciu na nájomné, pokiaľ nebude možné oddeliť úhrady za nájomné od služieb poskytovaných pri nájomnom.

V prípade ak prenajímateľ odpustí nájomcovi nájomné vo výške 30%, štát poskytne dotáciu v rovnakej výške.

Nepokrytú časť nájomného si bude môcť nájomca rozložiť na splátky o dĺžke maximálne 48 mesiacov.

Žiadosť sa podáva elektronicky na webovej stránke ministerstva hospodárstva. Odkaz môžete nájsť TU.

Novelu zákona o nájomnom, ktorá vyšla 17.6.2020 môžete nájsť v Zbierke zákonov č. 155/2020.

Plánované opatrenia a pomoci

11. Pomoc pre hotely a firmy z oblasti cestovného ruchu

V tomto prípade sa zatiaľ v najbližšom období uvažuje zatiaľ o nepriamej finančnej pomoci. Zatiaľ sa uvažuje o daňových a odvodových úľavách.

Bližšiu pomoc očakávame koncom apríla 2020.

Priama finančná pomoc sa očakáva formou zvýhodnených úverov.

Čo sa týka inej priamej finančnej podpory pre hotely alebo cestovné kancelárie, naše očakávania sú viac v pesimistickej rovine.

Zatiaľ jediná pomoc resp. zásah v oblasti cestovných agentúr a kancelárií bola v znížení administratívnej záťaže v takzvanom “podnikateľskom kilečku” alebo Lex Korona.

12. Pomoc vo forme grantov a ďalšej pomoci z Eú.

Pripravovaný systém, ktorý vytvoria členské štáty pre obchodné spoločnosti do výšky 500 000€ na riešenie naliehavých potrieb likvidity.

Európska únia dodatočne pridelila 2,475 mld. EUR na pomoc proti následkom pandémie pre najviac postihnuté oblasti. Čerpanie týchto prostriedkov má mať výrazne jednoduchšie pravidlá ako je to pri bežných eurofondoch.

13. Subvencie štátnych záruk na bankové pôžičky

Možnosť poskytovania štátnych záruk alebo systému záruk členskými štátmi na podporu bankových pôžičiek poskytovaných pre spoločnosti. Budú existovať určité obmedzenia, ktoré sú založené na prevádzkových potrebách spoločností.

14. Subvencovanie úrokových sadzieb

Poskytovanie verejných a súkromných pôžičiek s dotovanými úrokovými sadzbami. Rozdielne sadzby pre MSP a veľké podniky.

Situáciu ohľadom pomoci firmám, finančnej pomoci a riešenia problémov, ktoré vznikli z dôvodu pandémie neustále monitorujeme a tento článok pravidelne aktualizujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok Nás kontaktujte cez formulár nižšie, mailom alebo telefonicky.

Alebo nás kontaktujte priamo:

  Napíšte komentár